ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทาลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 139 ตอนพิเศษ 255 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
   เอกสารแนบท้าย
   ไปยกเลิก
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อที่ถูกทำลาย ที่ตกหรือแตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 351 คน
download 45 คน