ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าทำการและค่าพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 139 ตอนพิเศษ 254 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าทำการและค่าพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตรวงวัดนอกสถานที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 312 คน
download 50 คน