ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
  กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
  กระดาษพิมพ์และเขียน
  กระเทียม
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
  การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
  ข้าวบาร์เลย์
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ข้าวสาลี
  เครื่องสูบน้ำ
  ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARA-COV-2
  แชมพู
  นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
  ปุ๋ยเคมี
  ปูนซีเมนต์
  แป้งสาลี
  ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
  ผ้าอนามัย
  ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค
  ยางพารา
  ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
  ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
  รถเกี่ยวข้าว รถไถนา
  รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก
  สบู่ก้อน สบู่เหลว
  สายไฟฟ้า
  สุกร เนื้อสุกร
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
  เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม
  เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
  อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 623 คน
download 124 คน