ประกาศ กกร. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปั่นส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> หน้ากากอนามัย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 491 คน
download 176 คน