ประกาศ กกร. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 600 คน
download 216 คน