ประกาศ กกร. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายสินค้าเกษตร เพิ่มเติม ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> สินค้าเกษตร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 139 ตอนพิเศษ 18 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 790 คน
download 265 คน