ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัด ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 137 ตอนพิเศษ 151 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 401 คน
download 80 คน