ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2564 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARA-COV-2
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 369 คน
download 113 คน