ประกาศ กกร. ฉบับที่ 63 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้า ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARS-COV-2
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 818 คน
download 226 คน