ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 725 คน
download 52 คน