ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวง กำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทาลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อที่ถูกทำลาย ที่ตกหรือแตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1210 คน
download 110 คน