ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง การกำหนดให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 529 คน
download 84 คน