ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 137 ตอนพิเศษ 159 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1000 คน
download 172 คน