ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
  กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
  กระดาษพิมพ์และเขียน
  กระเทียม
  กากดีดีจีเอส
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
  การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
  ข้าวบาร์เลย์
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ข้าวสาลี
  เครื่องสูบน้ำ
  แชมพู
  นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
  ปุ๋ยเคมี
  ปูนซีเมนต์
  ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
  ผ้าอนามัย
  ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค
  ยางพารา
  ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
  รถเกี่ยวข้าว รถไถนา
  รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก
  สบู่ก้อน สบู่เหลว
  สายไฟฟ้า
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
  อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 379 คน
download 71 คน