ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 767 คน
download 95 คน