ประกาศ สกกร. เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2555 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129 ตอนพิเศษ 46 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
  กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
  กระเทียม
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
  การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ข้าวสาลี
  ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน
  เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน
  นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
  แบตเตอรี่รถยนต์
  ปุ๋ยเคมี
  ปูนซีเมนต์
  ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  ผ้าอนามัย
  เม็ดพลาสติก
  ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
  ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
  เยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน
  รถเกี่ยวข้าว รถไถนา
  รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
  สายไฟฟ้า
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
  เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม
  อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 34 คน
download 2 คน