ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 138 ตอนพิเศษ 102 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 748 คน
download 125 คน