ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัด ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 238 ตอนพิเศษ 83 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 774 คน
download 123 คน