ประกาศ กกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2555 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 4 คน
download 0 คน