ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 875 คน
download 191 คน