ประกาศสานักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 188 ตอนพิเศษ 67 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1275 คน
download 225 คน