ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน ปี 2555 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> กระดาษพิมพ์และเขียน
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 129 ตอนพิเศษ 46 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 4 คน
download 0 คน