ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 881 คน
download 76 คน