ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยวิธีการ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 138 ตอนพิเศษ 36 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 19 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 746 คน
download 178 คน