ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 138 ตอนพิเศษ 43 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
  ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
  เศษกระดาษ
  หน้ากากอนามัย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 967 คน
download 189 คน