ประกาศ กกร. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> หน้ากากอนามัย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 138 ตอนพิเศษ 43 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 670 คน
download 263 คน