ประกาศ กกร. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> หน้ากากอนามัย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 138 ตอนพิเศษ 43 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2564 เรื่อง การควมคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 964 คน
download 245 คน