กฎกระทรวง การอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1399 คน
download 366 คน