กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 138 ตอนที่ 3 ก ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
จำนวนมาตรา/ข้อ : 14 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ไปยกเลิก
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัด ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3023 คน
download 477 คน