ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 (ล่าสุด)

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 มกราคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 12 ง ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  กาเฟอีน
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 961 คน
download 217 คน