พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 (ล่าสุด)

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 96 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2522
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 610 คน
download 139 คน