คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 134/2563 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   ถูกยกเลิกโดย
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 617/2554 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 306 คน
download 29 คน