test

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 8 คน
download 0 คน