ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> กระเทียม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 956 คน
download 157 คน