ประกาศ กกร. เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 39 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 เมษายน 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 73 คน
download 0 คน