ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นแบบแจ้งรายงานการค้าข้าว ทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 137 ตอนพิเศษ 121 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ข้าวเปลือก ข้าวสาร
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 164 คน
download 43 คน