ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บไข่ไก่สด

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ไข่ไก่สด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไข่ไก่สด
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 481 คน
download 114 คน