ประกาศ กกร. ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ไข่ไก่สด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 137 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เกี่ยวข้อง
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร
   เอกสารแนบท้าย
   เกี่ยวข้อง
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการใช้อำนาจของประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล
อ่าน 1028 คน
download 130 คน