ประกาศ กกร. ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งปริมาณ และสถานที่เก็บไข่ไก่สด

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ไข่ไก่สด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 137 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 593 คน
download 112 คน