ประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการใช้อำนาจของประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ไข่ไก่สด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 137 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เกี่ยวข้อง
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร
   เอกสารแนบท้าย
   เกี่ยวข้อง
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล
อ่าน 910 คน
download 99 คน