ประกาศ กกร. ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ไข่ไก่สด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มีนาคม 2563 - 01 เมษายน 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 137 ตอนพิเศษ 31ง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เกี่ยวข้อง
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร
   เอกสารแนบท้าย
   เกี่ยวข้อง
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการใช้อำนาจของประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล
อ่าน 993 คน
download 116 คน