ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2563 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 3)

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 2)
   เอกสารแนบท้าย
  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
  หน้ากากอนามัย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1091 คน
download 259 คน