ประกาศ กกร. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เพิ่มเติม

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 มีนาคม 2563 - 05 มีนาคม 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 137 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1457 คน
download 380 คน