ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการการแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เศษกระดาษ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล
อ่าน 597 คน
download 102 คน