คำสั่ง สกกร. สกกร. ที่ 1/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> หน้ากากอนามัย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 167 คน
download 38 คน