ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชั่งตวงวัด ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 673 คน
download 56 คน