ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนพิเศษ 276 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2152 คน
download 737 คน