ประกาศ กกร. ฉบับที่ 105 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 136 ตอนพิเศษ 142 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 849 คน
download 245 คน