ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1024 คน
download 385 คน