ประกาศ กกร. ฉบับที่ 104 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 กรกฎาคม 2562 - 04 กรกฎาคม 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล
อ่าน 947 คน
download 263 คน